Verlaging van verkeersboete met 25% wegens schending van de hoorplicht

Teken je beroep aan tegen een verkeersboete, dan moet de officier van justitie je de gelegenheid bieden om te worden gehoord. Helaas komt het maar zelden of nooit voor dat de officier van justitie dit ook daadwerkelijk doet. Wij hebben dit meermaals aangekaart bij de hoogste rechter op het gebied van verkeersboetes (het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden). Dit hof heeft onlangs geoordeeld dat schending van de hoorplicht door de officier van justitie moet leiden tot een matiging van de verkeersboete met 25%. Heb je dus beroep aangetekend tegen een verkeersboete en heeft de officier van justitie je niet gehoord, dan loont het dus om beroep aan te tekenen bij de kantonrechter.

Heb jij jouw boete aangevochten en ben je niet gehoord? Wij helpen je kosteloos!

Wat houdt de hoorplicht in?

Als je het niet eens bent met een verkeersboete, kun je daartegen bezwaar (officieel: administratief beroep) instellen bij de officier van justitie. In die procedure moet de officier van justitie jou de gelegenheid bieden om te worden gehoord. Het recht om te worden gehoord is een belangrijk onderdeel van de procedure. De wetgever heeft de hoorplicht met name in het leven geroepen om jou de gelegenheid te geven je bezwaren mondeling toe te lichten. Dat kan vooral prettig zijn wanneer je het misschien lastig vindt om precies op te schrijven waarom je het niet eens bent met de boete.

De officier van justitie schendt de hoorplicht structureel

Met stukken die ons kantoor heeft opgevraagd bij het openbaar ministerie, hebben we aangetoond dat de officier van justitie de hoorplicht structureel schendt. Dit leidde ook tot voorpaginanieuws in NRC op 13 juni 2022.

schending hoorplicht

Naar aanleiding van dit bericht zijn ook kamervragen gesteld aan minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius.

Uiteindelijk hebben wij, door de stukken in te brengen in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ook weten te bereiken dat het hof consequenties is gaan verbinden aan de structurele schending van de hoorplicht. Het hof heeft geoordeeld dat de burger die niet is gehoord daarvoor gecompenseerd moet worden en dat de boete in zo’n geval in ieder geval met 25% moet worden verlaagd.

 Het hof overwoog het volgende:

16. Hoewel het hof, zoals hiervoor aangegeven, regelmatig in afzonderlijke procedures heeft vastgesteld dat in administratief beroep de hoorplicht was geschonden, is tot dusver niet vastgesteld dat deze schending een structureel karakter heeft. Evenwel volgt thans uit de onder 12, 13 en 14 aangehaalde stukken dat de officier van justitie in zaken waarin de betrokkene zonder (professioneel) gemachtigde procedeert de hoorplicht structureel schendt. Hoewel dit probleem al geruime tijd bekend is bij de verantwoordelijke instanties, is er geen concreet zicht op een oplossing die ervoor zorgt dat deze schending niet langer voortduurt. Daarom ziet het hof aanleiding om zijn jurisprudentie te heroverwegen. Daarbij handhaaft het hof zijn opvatting dat schending van de hoorplicht niet tot vernietiging van de inleidende beschikking leidt, omdat schending van de hoorplicht de totstandkoming van de beslissing van de officier van justitie betreft en geen verzuim is dat kleeft aan de inleidende beschikking waarbij de administratieve sanctie is opgelegd. In dit geval heeft de officier van justitie de betrokkene die zonder (professioneel) gemachtigde procedeerde een wettelijk voorgeschreven onderdeel van de procedure in administratief beroep onthouden door hem niet in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord. Gelet op de onder 9 en 10 aangehaalde passages uit de wetsgeschiedenis, is de betrokkene geschaad in zijn belangen door hem een essentieel onderdeel van de procedure in administratief beroep te onthouden. De betrokkene dient voor deze schending te worden gecompenseerd. Het hof zoekt daarbij aansluiting bij het algemeen aanvaarde uitgangspunt dat een schending van de verplichting om een zaak binnen een redelijke termijn te behandelen, kan worden gecompenseerd door een verlaging van het sanctiebedrag. Ingevolge artikel 9, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onder b, van de Wahv kan tegen de beslissing van de officier van justitie beroep bij de rechtbank worden ingesteld ter zake dat de officier van justitie gelet op de omstandigheden waarin de betrokkene verkeert, een lager bedrag van de administratieve sanctie had moeten vaststellen. Het hof merkt het niet horen van een betrokkene die zonder (professioneel) gemachtigde procedeert aan als een zodanige omstandigheid en ziet aanleiding om het bedrag van de administratieve sanctie te matigen met 25 procent.

Link naar de (hele) uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2022:9934.

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de schending van de hoorplicht door de officier van justitie. Ben jij in beroep gegaan tegen een boete en ben je niet door de officier van justitie gehoord, dan betekent dit dat jouw boete met 25%  moet worden verlaagd.

Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan
in die procedure.

Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.
 
Heel erg bedankt voor het lezen!

 

De hoorplicht houdt in dat je het recht hebt om gehoord te worden voordat er een boete wordt opgelegd. Als dit niet gebeurt, wordt de hoorplicht geschonden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je geen uitnodiging voor een hoorzitting hebt ontvangen.

Als de hoorplicht is geschonden, kun je een verzoek tot verlaging van de boete indienen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit moet je doen binnen zes weken nadat je op de hoogte bent gesteld van de boete.

Het kan verstandig zijn om een jurist in te schakelen bij een boete en de hoorplicht, vooral als je niet bekend bent met de wet- en regelgeving op dit gebied. Wij kunnen je helpen om jouw bezwaarschrift op de juiste manier op te stellen en je bezwaar verder in te dienen.

Laat je boete door ons aanvechten!