Feitcode R397j: parkeren buiten vak, onterecht?

Een boete die wij de laatste tijd steeds meer zien is de boete voor parkeren buiten het parkeervak. Voor de openbare weg geldt dat de boete voor parkeren buiten het parkeervak (feitcode R397j) € 119,- is (inclusief administratiekosten). De omschrijving van feitcode R397j is:  

“als bestuurder een voertuig parkeren op een parkeergelegenheid aangeduid door één van de borden E4 tot en met E10, E12 of E13 van de bijlage I buiten de aangegeven parkeervakken”

Hieronder sta ik eerst stil bij de vraag wat de boete voor parkeren buiten het vak met feitcode R397j inhoudt. Vervolgens behandel ik verschillende redenen waarom de boete onterecht kan zijn.

Heb jij onterecht een boete ontvangen voor parkeren buiten het vak?

Inhoudsopgave

Wat is parkeren buiten het vak (feitcode R397j)?

Volgens de wet (art. 24 lid 4 RVV1990) moet je op een parkeergelegenheid aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E10, E12 of E13 binnen de vakken parkeren. Uiteraard geldt dit alleen als er vakken zijn aangebracht. 

Art. 24 lid 4 RVV1990: Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E10, E12 of E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

Bij de overtreding met feitcode R397j wordt een voertuig onterecht geparkeerd op een plaats die is bestemd voor voertuigen met bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart. Verkeersborden die van toepassing zijn op feitcode R397J omvatten de borden E4 tot en met E10, E12 of E13. Het respecteren van deze borden en voorschriften is essentieel om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te waarborgen en boetes te voorkomen.

Het gaat om de volgende borden: 

parkeergelegenheid (e4)

Parkeergelegenheid (E4)

Taxistandplaats (E5)

Taxistandplaats (E5)

Gehandicaptenparkeerplaats (E6)

Gehandicaptenparkeerplaats (E6)

Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen (E7)

Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen (E7)

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven (E8)

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven (E8)

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders (E9)

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders (E9)

Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven (E10)

Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven (E10)

Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer (E12)

Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer (E12)

Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers (E13)

Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers (E13)

Zijn bij een van deze borden parkeervakken aangebracht, dan mag je dus alleen binnen de vakken parkeren. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete voor parkeren buiten het parkeervak.

Wanneer is een boete voor parkeren buiten de vakken onterecht?

In sommige gevallen kan de boete die je hebt gekregen voor parkeren buiten de vakken onterecht worden verklaard. In deze gevallen kun je bezwaar indienen tegen je verkeersboete. De situaties waar het om draait bespreek ik hieronder.

Geen sprake van parkeren

Een Wet Mulder parkeerboete kan natuurlijk alleen worden opgelegd als je geparkeerd staat. Parkeren is – eenvoudig gezegd – het stilzetten van de auto, langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Heeft het voertuig enkel stilgestaan om goederen te laden en lossen, dan mag je (in principe) buiten de vakken staan. Ook al zijn de verkeersborden E4 tot en met E10, E12 of E13 aanwezig.

Het is de ambtenaar die moet aantonen dat sprake was van parkeren. Vaak gebeurt dat doordat de ambtenaar in zijn verklaring opneemt dat hij gedurende een zekere tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten) geen activiteiten rondom het voertuig heeft waargenomen. 

Is er een dergelijke verklaring door hem afgelegd, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van parkeren.  In zo’n geval is het aan jou om het tegendeel aannemelijk te maken. Dit kun je doen door je stelling dat sprake is van laden en lossen te onderbouwen met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en andere bewijsstukken. Je moet dan ook kunnen aantonen dat het laden en lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd én dat het om grote of zware spullen ging.

Afwezigheid van de vereiste borden

Zoals hiervoor beschreven is parkeren buiten het vak verplicht bij de aangehaalde borden. Indien geen van deze borden aanwezig waren, kan de boete met feitcode R397j dan ook niet worden opgelegd. Het komt vaak voor dat de parkeercontroleur meent dat een van deze borden aanwezig was, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is.

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de situatie dat sprake is van een zone (bijvoorbeeld een vergunninghouderszone of parkeerschijfzone) en de gevallen waarin geen sprake is van een parkeerverbodszone.

Situatie 1 – Parkeergelegenheid aangegeven door een zonebord

Heb jij een parkeerboete ontvangen omdat de ambtenaar jou verwijt dat je hebt geparkeerd buiten het vak in een vergunninghouderzone of parkeerschijfzone, terwijl jij stelt dat je helemaal geen vergunninghouderzone of parkeerschijfzone bent ingereden? Dan moet je aangeven langs welke route je bent gereden om de betreffende locatie te bereiken. Vervolgens moet de ambtenaar aantonen dat je op deze route een vergunninghouderzone of parkeerschijfzone bent ingereden.

Situatie 2 – Een ‘gewone’ parkeergelegenheid

Is geen sprake van een zone, dan moet jij aantonen dat het vereiste bord niet aanwezig was. Dit kun je doen door foto’s maken van de betreffende omgeving.

Let op! Uit de boete blijkt vaak niet van welke situatie in jouw geval sprake is. Het is daarom altijd verstandig om eerst het dossier op te vragen. Klinkt dit allemaal erg ingewikkeld, dien je boete dan bij ons in. Onze gespecialiseerde juristen vechten de boete kosteloos voor je aan!

Boete voor parkeren buiten de vakken indienen

Wel geparkeerd in een parkeervak

Zoals hiervoor aangegeven is het verplicht om bij de verkeersborden E4 tot en met E10, E12 of E13 te parkeren binnen de vakken. Als er vakken zijn tenminste. Het komt nog wel eens voor dat er discussie is of sprake is van een parkeervak. De wet maakt niet duidelijk wat een parkeervak precies is. Je kunt de boete voor het parkeren buiten een parkeervak dus ook aanvechten met als reden dat je wél binnen een vak stond, maar dat de agent of parkeercontroleur het gewoon verkeerd heeft begrepen.

Geen vakken aangebracht

Als er geen vakken zijn aangebracht bij de borden E4 tot en met E10, E12 of E13, dan is het natuurlijk ook niet verplicht om binnen de vakken te parkeren. Zijn er geen parkeervakken aangebracht, dan kan er dus geen boete voor feitcode R397j worden opgelegd.

Andere redenen waarom de boete onterecht kan zijn

Naast de hiervoor aangehaalde redenen waarom een boete voor feitcode R397j onterecht kan zijn, spelen ook de onderstaande punten mee. Deze punten kunnen bij iedere boete spelen.

  • Boetes zijn vaak onterecht omdat er geen of onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent.
  • De boete moet volgens de wet voldoende duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan het zo zijn dat de boete niet in stand kan blijven. Dat geldt soms ook als de boete te laat is verstuurd.
  • De boete moet worden opgelegd aan de juiste persoon. De kentekenhouder kan aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen die zijn begaan met zijn voertuig, maar dat kan alleen als er geen mogelijkheid was om de bestuurder (of parkeerder) staande te houden.
  • Ook kan geen boete worden opgelegd als aan jou door een agent of ambtenaar is toegezegd dat je geen boete zou krijgen

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

Parkeren buiten de vakken betekent parkeren op niet-aangewezen gebieden. Feitcode R397J staat voor deze overtreding. De hoogte van de boete varieert, maar in Nederland kunnen ze oplopen tot €380 of meer. Respecteer de parkeerregels om ongemak te voorkomen en boetes te vermijden.

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer een boete voor parkeren buiten het vak met feitcode R397J onterecht is. Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure.

Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.

Heel erg bedankt voor het lezen!

Feitcode R397J staat voor het onrechtmatig parkeren buiten een parkeervak. Dit betekent dat als je jouw voertuig buiten de daarvoor bestemde parkeervakken parkeert, je een verkeersboete kunt ontvangen. De hoogte van de boete kan variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een verkeersboete voor het parkeren buiten een vak. Als je van mening bent dat de boete onterecht of onrechtmatig is opgelegd, kun je binnen zes weken na ontvangst van de boete een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet je uitleggen waarom je het niet eens bent met de boete en welke argumenten je hebt om je standpunt te ondersteunen.

Je kunt een verkeersboete voor het parkeren buiten een vak voorkomen door ervoor te zorgen dat je jouw voertuig altijd binnen de daarvoor bestemde parkeervakken parkeert. Als er geen parkeervakken beschikbaar zijn, kun je het beste op zoek gaan naar een andere parkeerplaats. Zorg er ook voor dat je goed op de hoogte bent van de verkeersregels en eventuele parkeerverboden in de betreffende straat of wijk.

Jouw voordelen