Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden.

Versie: 10 oktober 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden ingediend via Bezwaartegenverkeersboetes.nl.

 1. Opdrachtgever kan aan Bezwaartegenverkeersboetes.nl de opdracht geven om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een aan Opdrachtgever opgelegde administratieve sanctie op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (verkeersboete) of een aan Opdrachtgever opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting (naheffingsaanslag).
 2. Tussen Opdrachtgever en Bezwaartegenverkeersboetes.nl komt een overeenkomst tot stand zodra Bezwaartegenverkeersboetes.nl aan Opdrachtgever laat weten de opdracht te aanvaarden.
 3. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bezwaartegenverkeersboetes.nl niet van toepassing.
 4. Opdrachtgever geeft uitsluitend Bezwaartegenverkeersboetes.nl opdracht om hem te vertegenwoordigen en namens Opdrachtgever rechtsmiddelen aan te wenden tegen de verkeersboete of naheffingsaanslag. Opdrachtgever stelt zelf geen rechtsmiddelen in tegen de verkeersboete of naheffingsaanslag. Opdrachtgever verleent aan Bezwaartegenverkeersboetes.nl een machtiging om hem te vertegenwoordigen en houdt deze in stand zolang de opdracht loopt. Opdrachtgever begrijpt dat met de tekst ‘juristen van Bezwaartegenverkeersboetes.nl’ in de machtiging ook door Bezwaartegenverkeersboetes.nl ingeschakelde derden worden bedoeld met wie Bezwaartegenverkeersboetes.nl een overeenkomst van opdracht heeft gesloten.
 5. Opdrachtgever verplicht zich om door Bezwaartegenverkeersboetes.nl verzochte documenten binnen een door Bezwaartegenverkeersboetes.nl gestelde termijn aan te leveren. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie en gegevens, die Opdrachtgever voorafgaand en tijdens het uitvoeren van de Opdracht aan Bezwaartegenverkeersboetes.nl meedeelt, juist en volledig zijn.
 6. Bezwaartegenverkeersboetes.nl is gerechtigd om – naar eigen inzicht – rechtsmiddelen aan te wenden tegen beslissingen die volgen uit de opdracht. In het geval van een verkeersboete zorgt Opdrachtgever voor tijdige betaling van de vereiste zekerheidstelling als bedoeld in art. 11 Wahv. Indien er griffierecht verschuldigd is ter zake van het rechtsmiddel dat zal worden aangewend, zal Bezwaartegenverkeersboetes.nl deze kosten betalen.
 7. Op Bezwaartegenverkeersboetes.nl rust geen resultaatsverplichting. Bezwaartegenverkeersboetes.nl verricht de opdracht naar beste inzicht en vermogen, zoals Opdrachtgever dat van een goed vakman mag verwachten.
 8. Opdrachtgever draagt op voorhand alle aan hem toekomende vorderingen uit hoofde van een proceskostenvergoeding over aan Bezwaartegenverkeersboetes.nl. Onder proceskostenvergoeding wordt verstaan iedere vergoeding, verkregen in of buiten rechte, van de kosten voor de verleende rechtsbijstand. Ook ter zake van de procedure aan haar toekomende vorderingen uit hoofde van eventueel te verbeuren dwangsommen draagt Opdrachtgever op voorhand over aan Bezwaartegenverkeersboetes.nl.
 9. Wordt de verkeersboete of naheffingsaanslag (gedeeltelijk) vernietigd, dan komt een eventuele restitutie aan Opdrachtgever toe.
 10. Bezwaartegenverkeersboetes.nl bepaalt zelf hoe zij de procedure zal voeren en op welke gronden de verkeersboete of naheffingsaanslag zal worden bestreden. Opdrachtgever machtigt Bezwaartegenverkeersboetes.nl desgevraagd om namens hem inzageverzoeken te doen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene wet bestuursrecht.
 11. Bezwaartegenverkeersboetes.nl is op ieder moment gerechtigd om de opdracht te beëindigen. Opdrachtgever kan de opdracht niet tussentijds beëindigen of opzeggen.
 12. Bezwaartegenverkeersboetes.nl is niet gehouden tot het vergoeden van de schade die Opdrachtgever lijdt, tenzij deze schade is ontstaan als het gevolg van opzet of grove schuld van Bezwaartegenverkeersboetes.nl. Bezwaartegenverkeersboetes.nl is niet aansprakelijk voor door Bezwaartegenverkeersboetes.nl ingeschakelde derden, waaronder – maar niet uitsluitend – zij die postbezorgdiensten leveren.
 13. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Bezwaartegenverkeersboetes.nl zijn bevestigd.
 14. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene voorwaarden is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,00 aan Bezwaartegenverkeersboetes.nl.